Polityka prywatności

Informacja RODO

UNIMAX Sp z o.o. troszczy się o relacje z Państwem jako klientami lub innymi osobami zainteresowanymi naszą ofertą.
W trakcie naszych kontaktów zbieramy i przetwarzamy Państwa określone dane osobowe.

 

W niniejszej Informacji o Ochronie Danych objaśniamy, w jaki sposób UNIMAX Sp. z o.o. wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe, a także omawiamy prawa i możliwości dokonania wyboru, jakie przysługują Państwu w tym zakresie. Dokument ten dotyczy Danych Osobowych, które przekazują Państwo naszej firmie lub które uzyskiwane są na podstawie przekazanych danych. Zwracamy uwagę, że w przypadkach, w których niniejsza informacja o ochronie danych zawiera wyjaśnienia stosownych regulacji prawnych oraz Państwa praw, takie wyjaśnienia dotyczą jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych. W sytuacjach, w których przetwarzanie Państwa danych osobowych nie podlega temu rozporządzeniu, stosować się będą inne regulacje, wynikające z przepisów prawa właściwych dla Was.
Korzystanie z informacji zapisywanych w plikach typu cookie lub pozyskanych przy pomocy innych technologii śledzących aktywność internautów reguluje nasza Polityka Cookie.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe znajdować się będą pod kontrolą UNIMAX Sp z o.o.

W JAKICH CELACH WYKORZYSTYWAĆ BĘDZIEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas, zależnie od rodzaju relacji handlowej pomiędzy nami, wyłącznie w następujących celach :

 

– planowanie, nawiązywanie, prowadzenie, zarządzanie i administrowanie Państwa relacjami handlowymi z UNIMAX Sp. z o.o. np. poprzez dokonywanie transakcji lub składanie zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności z zakresu rachunkowości, fakturowania i ściągania należności, przygotowanie wysyłki i realizacja dostaw, umożliwianie dokonywania napraw i zapewnienie usług wsparcia bądź innych usług lub rzeczy, które Państwo zamówili;

 

– utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług, witryn internetowych lub innych systemów, zapobieganie zagrożeniom i wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw lub innej działalności przestępczej bądź działań podejmowanych w złej wierze;

 

– rozstrzyganie sporów, egzekwowanie postanowień naszych umów handlowych oraz zgłaszanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych, lub zapewnienie wypełnienia zobowiązań prawnych, np. prowadzenie ewidencji handlowych dla celów podatkowych lub innych zobowiązań informacyjnych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych określone są w Artykule 6 Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych. W zależności od tego, w którym z wyżej wskazanych celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przetwarzanie tych danych może być konieczne w związku z wykonywaniem kontraktu lub innej umowy handlowej zawartej z UNIMAX Sp. z o.o. lub dla zapewnienia wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, bądź też w celu realizacji naszych zasadnych interesów, przy czym jednak Państwa własny interes lub podstawowe prawa i swobody będą w każdym wypadku traktowane jako nadrzędne wobec tych interesów.  Ponadto przetwarzanie danych może opierać się na zgodzie, której udzielili nam Państwo w wyraźny sposób.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

W szczególności możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 

– handlowe i prywatne informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres e-mail, numer identyfikacyjny Państwa telefonu komórkowego oraz adres IP Państwa komputera przy korzystaniu z naszej witryny internetowej;

 

– dalsze informacje handlowe, które muszą być przetwarzane w związku z danym projektem lub relacją umowną z UNIMAX Sp. z o.o zostaną przekazane dobrowolnie przez Państwa, takie jak złożone zamówienia, dokonane płatności, wnioski i projekty.

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe pozyskujemy na ogół bezpośrednio od Państwa. Jeżeli w sposób wyraźny wyrazili Państwo stosowną zgodę, możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe do celów marketingowych od podmiotów trzecich. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym poinformowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodne z najnowszymi standardami technicznymi i wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych, służące ochronie Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją. Takie środki zabezpieczające obejmują zastosowanie konkretnych technologii i procedur powstałych w celu ochrony Państwa prywatności, jak np. bezpieczne serwery, zapory sieciowe (ang. firewalls) i szyfrowanie SSL. Będziemy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w następujący sposób i następującym podmiotom:

 

– sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to dozwolone przez prawo i konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku lub zgłoszenia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe ujawnimy jedynie wówczas, gdy udzielą nam Państwo w sposób pośredni lub bezpośredni zgody, gdy wymagać będą tego od nas obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze bądź na żądanie organu sądowego lub administracyjnego, albo w przypadku podejrzenia oszustwa lub działalności przestępczej.

GDZIE BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

UNIMAX Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W ramach naszej działalności gospodarczej możemy przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), gdzie obowiązujące przepisy prawa mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony co przepisy Państwa kraju macierzystego. Czyniąc to, będziemy przestrzegać stosujących się wymogów w zakresie ochrony oraz stosować odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do umów standardowych klauzul umownych UE. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wspomnianych środków zabezpieczających mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym czasie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Z zastrzeżeniem określonych warunków prawnych, mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać zapewnienia przenoszalności danych. W szczególności przysługuje Państwu prawo do żądania otrzymania kopii Państwa danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. W przypadku wielokrotnych wniosków tego rodzaju możemy naliczyć odpowiednią opłatę za tę usługę. Szczegółowe informacje na temat Państwa praw do ochrony danych osobowych można znaleźć w Artykułach 15-22 ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych.
Przy składaniu dowolnego z powyższych wniosków, na adres wskazany w danych kontaktowych podanych poniżej należy przesłać opis Państwa danych osobowych, których dotyczy dany wniosek, podając imię i nazwisko, numer klienta (jeżeli ma to zastosowanie) w celu potwierdzenia tożsamości. Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem możemy wymagać dodatkowego dowodu tożsamości. Uważnie rozpatrzymy Państwa wniosek. Możemy skontaktować się z Państwem w celu omówienia najwłaściwszego sposobu jego realizacji.
Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodę tę mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, tzn. wycofanie zgody nie ma wpływu na legalny charakter przetwarzania zrealizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W wypadku wycofania zgody możemy przetwarzać dane osobowe jedynie w przypadku, gdy istnieje do tego inna podstawa prawna.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas lub jeżeli chcą Państwo wnieść skargę, można się z nami skontaktować, wykorzystując dane kontaktowe podane poniżej, aby zwrócić się o zbadanie danej sprawy. Jeżeli nasza odpowiedź nie okaże się zadowalająca lub jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa, można złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w swoim kraju.

CZY PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE ?

Co do zasady przekazywanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; jeśli zdecydują się Państwo nie udzielić zgody lub nie przekazywać danych osobowych, nie będzie to generalnie miało dla Państwa negatywnych konsekwencji. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach UNIMAX Sp. z o.o. nie może dokonać określonych czynności bez posiadania określonych danych osobowych, na przykład jeżeli takie dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia lub w celu dokonania wymaganej przez przepisy prawne weryfikacji zgodności. W takich przypadkach UNIMAX Sp. z o.o. nie będzie niestety w stanie zrealizować Państwa życzeń, nie dysponując odpowiednimi danymi osobowymi.

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, kiedy nie będą już niezbędne do wykorzystania w Dozwolonych Celach lub po wycofaniu zgody (jeśli dotyczy) przez Państwa, jeżeli nie będziemy prawnie zobowiązani lub w inny sposób uprawnieni do dalszego przechowywania tych danych. W szczególności będziemy zachowywać Państwa dane osobowe w przypadkach, gdy UNIMAX Sp. z o.o. zmuszona będzie dochodzić prawnych roszczeń lub bronić się przed takimi roszczeniami do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu rozstrzygnięcia w sprawie danych roszczeń.

ZAKŁADKI SPOŁECZNOŚCIOWE W NASZYCH OFERTACH ONLINE

Nasza witryna zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. „zakładek społecznościowych” (ang. social bookmarks) (takich jak np. YouTube, LinkedIn, Facebook, i/lub Twitter). Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe umożliwiające użytkownikom pozyskiwanie linków i wiadomości. Zakładki takie integrują się w formie linku do odpowiednich serwisów. Po kliknięciu na zintegrowaną grafikę zostaną wówczas Państwo przekierowani na stronę odpowiedniego dostawcy, co oznacza, że informacje o użytkowniku nie zostaną mu do tego czasu przekazane. W celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z Państwa danymi osobowymi przy korzystaniu z tych witryn prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony danych przyjętą przez określonych dostawców.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH

Ostatnia aktualizacja niniejszej Informacji o Prywatności Danych miała miejsce w październiku 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania niniejszej Informacji o Ochronie Danych w celu uwzględnienia zmian w sposobie korzystania przez nas z Państwa danych osobowych lub zmieniających się wymogów prawnych. W przypadku wystąpienia takich zmian zmodyfikowaną Informację o Ochronie Danych opublikujemy na naszej witrynie internetowej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane bezterminowo.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI ?

W przypadku pytań lub uwag lub jeśli chcą Państwo dochodzić swoich praw można skontaktować się z nami, wysyłając email na adres:

unimax@unimax.net.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Państwo skontaktować się poprzez e-mail : unimax@unimax.net.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Produkty

Taśmy grzejne samoregulujące:

Oferujemy taśmy grzejne samoregulujące niskotemperaturowe do 80 °C oraz wysokotemperaturowe…

Skrzynki przyłączeniowe:

Dla zasilania obwodów grzejnych prefabrykujemy skrzynki przyłączeniowe. W zależności od…

Zasilanie:

Dla instalacji zasilania i sterowania obwodami grzejnymi dostarczamy rozdzielnice wraz…

Przemysłowe grzejniki elektryczne:

Zadaniem przemysłowych grzejników elektrycznych, nazywanych inaczej podgrzewaczami przepływowymi bądź wymiennikami…

Przewody grzejne stałooporowe:

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama przewodów grzejnych stałooporowych.…

Oferujemy

Produkty firm:

MENU
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności
OK