Polityka prywatności

Polityka prywatności

Unimax sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

 wydana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [RODO]

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Unimax sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opatowicka 106, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000129929, NIP: 6451007639, REGON: 272633929.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

 Z Administratorem możesz skontaktować się mailowo lub telefonicznie: e-mail : unimax@unimax.net.pl, tel.: +48 32 284 03 02.

 REKRUTACJA

Czyje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji ?

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów na pracowników.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

 Dane, które przetwarzamy w ramach każdego procesu rekrutacyjnego, to imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli udostępnisz nam swoje dodatkowe dane osobowe (takie jak np. wizerunek utrwalony na fotografii), to również będziemy je przetwarzać – o ile wyrazisz na to odrębną zgodę. Pamiętaj, że udostępnienie dodatkowych danych osobowych nie jest obowiązkowe.

 W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe służą nam do przeprowadzenia aktualnie prowadzonej rekrutacji, a jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, mogą nam służyć także na potrzeby prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

 Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe do rekrutacji ?

Musimy mieć możliwość oceny Twojej kandydatury na wolne miejsce pracy.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 221  Kodeksu pracy. Dodatkowe dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

 Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być  podmioty zewnętrzne, jeżeli pomagają nam w prowadzeniu rekrutacji.

Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO] ?

Nie. Podczas procesu rekrutacji nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE/EOG.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji, w ramach której ubiegałaś/ubiegałeś się o zatrudnienie w naszej Spółce oraz przez okres dochodzenia przez Ciebie ewentualnych roszczeń związanych z zatrudnieniem.

Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, możemy zachować Twoje dane i wykorzystać je na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej, niż przez 1 rok od zakończenia pierwotnej rekrutacji, w której bierzesz udział.

Ponadto w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zaprzestaniemy ich przetwarzania niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach rekrutacji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

Czy przekazanie nam Twoich danych osobowych jest konieczne ?

Tak. Bez podania Twoich danych osobowych nie będziesz mógł brać udziału w naszym procesie rekrutacyjnym, gdyż nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej kandydatury.

ZATRUDNIENIE

Czyje dane osobowe przetwarzamy w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów o pracę?

Przetwarzamy dane osobowe pracowników.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer PESEL, numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, dane o stanie zdrowia pracownika.

 W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe służą nam do realizacji umowy o pracę i wywiązywania się z naszych obowiązków jako pracodawcy.

 Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizacji umowy o pracę ?

Realizacja obowiązków nałożonych na nas jako na pracodawcę wymaga znajomości przez nas Twoich danych, np. w celu realizacji obowiązków skarbowych i tych wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych. Ponadto musimy przetwarzać Twoje dane, aby móc oceniać przebieg Twojego zatrudnienia oraz należycie realizować umowę o pracę.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], jak również jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 lit f RODO]. Uprawnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych wynika także z art. 221 Kodeksu pracy.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być  podmioty zewnętrzne, z których pomocą prowadzimy działalność i którym zleciliśmy realizację części naszych obowiązków [np. biura rachunkowe i kadrowe, podmioty świadczące na rzecz naszej firmy usługi szkoleniowe, podmioty świadczące usługi informatyczne], nasi klienci, którym możemy przekazać Twoje dane w celach kontaktowych oraz w celu realizacji umów łączących nas z kontrahentami.

Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO] ?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,  w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania przez Ciebie obowiązków pracowniczych [np. w przypadku wyjazdu służbowego do państwa trzeciego]. W takim przypadku Twoje dane zabezpieczone są poprzez zawarcie przez nas w umowach z kontrahentami spoza UE/EOG standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej. Twoje dane będą przechowywane nie krócej, niż do czasu zakończenia stosunku pracy i przedawnienia wzajemnych roszczeń mogących z niego wynikać.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

Czy przekazanie nam Twoich danych osobowych jest konieczne ?

Tak. Bez podania Twoich danych osobowych nie będziemy mogli Cię zatrudniać.

WSPÓŁPRACA ZE ZLECENIOBIORCAMI I WYKONAWCAMI

Czyje dane osobowe przetwarzamy w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów zlecenia oraz umów o dzieło?

Przetwarzamy dane osobowe osób, które świadczą na naszą rzecz usługi w ramach umowy zlecenie lub które wykonują dla nas określone dzieło.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

W ramach łączącej nas umowy przetwarzamy te dane, które są niezbędne dla celów jej realizacji, tj. imię, nazwisko, dane adresowe, identyfikator podatkowy, numer rachunku bankowego czy dane istotne z perspektywy zgłoszenia do ZUS oraz dane niezbędne dla celów skarbowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe służą nam do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z umowy zlecenie / o dzieło oraz do obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów.

Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizacji umowy zlecenia / o dzieło?

Realizacja obowiązków nałożonych na nas jako na zleceniodawcę / zamawiającego wymaga znajomości przez nas Twoich danych, np. w celu realizacji obowiązków skarbowych. Ponadto musimy przetwarzać Twoje dane, aby móc oceniać prawidłowość realizacji łączącej nas umowy.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zlecenie / o dzieło [art. 6 ust. 1 lit. b i cc RODO], jak również jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 lit f RODO].

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być  podmioty zewnętrzne, z których pomocą prowadzimy działalność i którym zleciliśmy realizację części naszych obowiązków [np. biura rachunkowe i kadrowe, podmioty świadczące na rzecz naszej firmy usługi szkoleniowe, podmioty świadczące usługi informatyczne], nasi klienci, którym możemy przekazać Twoje dane w celach kontaktowych oraz w celu realizacji umów łączących nas z kontrahentami.

Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO] ?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,  w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania przez Ciebie obowiązków pracowniczych [np. w przypadku wyjazdu służbowego do państwa trzeciego]. W takim przypadku Twoje dane zabezpieczone są poprzez zawarcie przez nas w umowach z kontrahentami spoza UE/EOG standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji łączącej nas umowy oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych ?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

Czy przekazanie nam Twoich danych osobowych jest konieczne ?

Tak. Bez podania Twoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy zlecenie ani umowy o dzieło.

WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI

Czyje dane osobowe przetwarzamy w związku ze współpracą z kontrahentami?

Przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących naszych kontrahentów oraz wykonujących w ich imieniu usługi w ramach łączących nas umów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Przetwarzamy dane, które są niezbędne dla podjęcia współpracy, a następnie realizacji łączących nas umów, tj. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mai, telefon).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe ?

Dane osobowe służą nam do kontaktu z kontrahentami, podjęcia współpracy i realizacji łączących nas umów. Celem przetwarzania danych jest prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z umów oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z tych umów.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania łączących nas umów [art. 6 ust. 1 lit. b i cc RODO], jak również jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 lit f RODO].

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, z których pomocą prowadzimy działalność i którym zleciliśmy realizację części naszych obowiązków [np. biura rachunkowe i kadrowe, podmioty świadczące na rzecz naszej firmy usługi prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne] oraz organy państwowe o ile obowiązek przekazania im danych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Czy dane zostaną przekazane do państwa trzeciego [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO] ?

Dane osobowe pracowników naszych kontrahentów nie są przekazywane do państw trzecich.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres współpracy, tj. od momentu nawiązania kontaktu z kontrahentem, przez okres realizacji łączącej nas umowy po okres dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ?

Każdemu, czyje dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

Czy przekazanie nam danych osobowych jest konieczne ?

Tak. Bez podania Twoich danych osobowych nie będziemy mogli dokonać istotnych ustaleń dotyczących zawarcia i realizacji umów z naszymi kontrahentami.

MONITORING WIZYJNY

Czyje dane osobowe przetwarzamy ?

Przetwarzamy dane osobowe pracowników, kontrahentów oraz wszystkich osób, które znajdują się na terenie zakładu Unimax sp. z o.o. przy ul. Opatowickiej 106 w Tarnowskich Górach oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzamy wizerunek osób znajdujących się na terenie objętym monitoringiem.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, a także prawidłowej organizacji pracy w naszym zakładzie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Ochrona żywotnych interesów administratora danych [art. 6 ust. 1 lit. d RODO].

Które pomieszczenia objęte są monitoringiem wizyjnym?

Monitoringiem wizyjnym objęte są wszystkie pomieszczenia, które zostały oznaczone odpowiednim znakiem graficznym, jak również teren wokół naszego zakładu przy ul. Opatowickiej 106 w Tarnowskich Górach.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

 Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być  instytucje państwowe RP i państw obcych, w przypadku gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wymagane jest przekazanie Twoich danych. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradztwa prawnego.

Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego spoza UE/EOG [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO] ?

Nie, Twoje dane nie są przekazywane do takich krajów.

 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia utrwalenia.

 Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

 Czy przekazanie nam Twoich danych osobowych jest konieczne ?

Tak. Jeżeli przebywasz na terenie naszego zakładu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, to w sposób automatyczny zostaniesz objęty monitoringiem wizyjnym.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Twój wizerunek został utrwalony na monitoringu, nadal możesz podjąć z nami współpracę (np. zlecić nam wykonanie określonej usługi), jednak wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

PLIKI COOKIES

Czy nasza www strona wykorzystuje pliki cookies?

Tak, nasza strona www wykorzystuje pliki cookies.

Jakiego rodzaju pliki są wykorzystywane przez stronę www?

Wykorzystujemy pliki niezbędne / wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.) oraz funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, m.in. język, wyrażone zgody itp.), takie jak cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia;

Czy muszę wyrazić zgodę na pliki cookies?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz realizacji jej podstawowych funkcji, jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody użytkownika.

Jak zmienić sposób korzystania z plików cookies?

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies (np. wyrazić lub cofnąć zgodę na stosowanie plików cookies), pochodzących ze strony internetowej www.unimax.net.pl. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność, w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność, natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą zależeć od wersji przeglądarki.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Co w przypadku, gdy wprowadzę zmiany w ustawieniach dotyczących korzystania z plików cookies?

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej.

 

Produkty

Taśmy grzejne samoregulujące:

Oferujemy taśmy grzejne samoregulujące niskotemperaturowe do 80 °C oraz wysokotemperaturowe…

Skrzynki przyłączeniowe:

Dla zasilania obwodów grzejnych prefabrykujemy skrzynki przyłączeniowe. W zależności od…

Zasilanie:

Dla instalacji zasilania i sterowania obwodami grzejnymi dostarczamy rozdzielnice wraz…

Przemysłowe grzejniki elektryczne:

Zadaniem przemysłowych grzejników elektrycznych, nazywanych inaczej podgrzewaczami przepływowymi bądź wymiennikami…

Przewody grzejne stałooporowe:

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama przewodów grzejnych stałooporowych.…

Oferujemy

Produkty firm:

MENU
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies. Polityka prywatności
OK